Algemene Voorwaarden

Artikel 1 : Definities

1.1 Opdrachtnemer: Figaro kattenoppas, gevestigd te Maaseik, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0545.823.552.
1.2. Opdrachtgever : de persoon die Figaro kattenoppas opdracht geeft om tegen betaling zijn kat(ten) te verzorgen en/of uit te laten.

Artikel 2 : Algemene bepalingen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere opdracht van toepassing. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk door opdrachtnemer en opdrachtgever is vastgelegd en ondertekend.
2.2. de opdrachtnemer behoudt zich ten allen tijde het recht voor een opdracht te weigeren.
2.3. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 3 : Aansprakelijkheid

3.1. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade (waaronder diefstal en inbraak) aan de woning van opdrachtgever tijdens diens afwezigheid.
3.2. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overlijden of ziekte van katten van opdrachtgever voor, tijdens of na afloop van de opdracht.
3.3. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel weggelopen huisdieren van opdrachtgever.
Mocht uw huisdier tijdens het uitlaten of oppas weglopen dan zal de Figaro kattenoppas al het nodige doen om uw huisdier terug te vinden zonder hiervoor echter verantwoordelijk gesteld te kunnen worden.
3.4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor besmetting van huisdieren van opdrachtgever met vlooien en/of wormen, dan wel ziektes.
3.5. Opdrachtgever is ten allen tijden aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die huisdieren van opdrachtgever toebrengen aan personen, dieren of (andermans) eigendommen, ook tijdens afwezigheid van opdrachtgever. Opdrachtgever dient hiervoor een geldige verzekering te hebben.

Artikel 4 : Opdracht

4.1. Opdrachtnemer verplicht zicht tot dagelijkse verzorging van de katten (eten geven, water verversen, medicatie geven indien nodig, kattenbak proper maken, vachtverzorging (kammen, borstelen), spelen en knuffelen).
4.2. Opdrachtnemer zal zeer zorgvuldig met de huissleutels van opdrachtgever omgaan (niet dupliceren, niet voorzien van gegevens opdrachtgever, zorgvuldig bewaren). Opdrachtnemer retourneert de huissleutels ten allen tijde op eerste verzoek van opdrachtgever. Na afloop van de opdracht, zal de huissleutel worden geretourneerd aan de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Van verlies of diefstal van de huissleutel zal de opdrachtgever onverwijld in kennis worden gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade hiervan (te denken valt aan ontvreemding van eigendommen uit huis door oneigenlijke verkrijging van toegang tot de woning).

4.3. Opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte/ongeval van de katten eerst contact opnemen met opdrachtgever of contactpersoon voor overleg. Indien er, na herhaalde pogingen, geen contact tot stand komt, is de opdrachtnemer gerechtigd naar eigen inzicht te handelen.
4.4. In geval van een levensbedreigende situatie voor het huisdier zal de opdrachtnemer zo snel mogelijk een dierenarts raadplegen en bezoeken indien nodig. Contact met de opdrachtgever zal dan achteraf plaatsvinden. Kosten (betrekking hebbend op punt 4.3. en 4.4.) van zowel de dierenarts als de opdrachtnemer zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.5. De opdracht is eerst teneinde nadat opdrachtnemer een thuiskomstbericht (telefonisch, per sms of e-mail) heeft ontvangen van de opdrachtgever. Zonder bericht wordt de opdracht voortgezet. De daarvoor verschuldigde vergoeding dient achteraf door de opdrachtgever te worden voldaan.
4.6. Indien de opdracht voortijdig door opdrachtgever wordt beëindigd, zal er geen restitutie plaatsvinden.
4.7. In geval opdrachtnemer door onvoorziene omstandigheden (ziekte of calamiteit) niet in staat is de toekomstige opdracht uit te voeren, zal de opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever of de opdracht door opdrachtnemer wordt overgedragen zal worden aan een betrouwbare vervanger. Indien opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat en zelf een andere oplossing zoekt, heeft hij het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

Artikel 5 : Verplichtingen opdrachtgever

5.1. Opdrachtgever zorgt voor aanwezigheid van alle benodigde materialen (voer, medicijnen, grit, etc.) voor de gehele opdrachtperiode.
5.2. Opdrachtgever zorgt voor aanwezigheid van contactgegevens van de dierenarts (bij voorkeur ook inentingsboekje en medische geschiedenis van huisdieren).
5.3. Opdrachtgever zorgt dat de huisdieren vrij zijn van vlooien en/of wormen en dat ze de jaarlijks benodigede inentingen gehad hebben. Indien tijdens de opdracht vlooien bij de huisdieren worden aangetroffen, zal de opdrachtnemer de dieren ontvlooien. De kosten hiervan bedragen 10,00 euro per huisdier.
5.4. Opdrachtgever verstrekt een telefoonnummer aan opdrachtnemer waarop hij bereikbaar is voor noodgevallen. Tevens verstrekt de opdrachtgever gegevens van een contactpersoon in België die beslissingsbevoegd is in noodgevallen.
5.5. Opdrachtgever verstrekt één of meer goed gelijkende foto's van de huisdieren aan de opdrachtnemer (bij voorkeur digitaal).

Artikel 6 : Annulering opdracht

6.1. De opdracht kan tot 14 dagen na de dag van reservatie kosteloos geannuleerd worden. Bij een latere annulering is tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht 50% van het totaalbedrag verschuldigd.
6.2. Vanaf 7 dagen tot aanvang van de opdracht is geen annulering meer mogelijk.

Artikel 7 : Betalingen

7.1. Figaro kattenoppas is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw is niet toepasselijk.
7.2. Betaling dient te gebeuren voor aanvang van de diensten door middel van overschrijving op onze bankrekening of contant.